V.l.: Tandem Aisha Haidari (Mentee) und Friederike Keitel (Mentorin)